Juan 14:27 Al final el Señor exhorta a sus discípulos a confiar y no tener miedo: No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo . Create or log in to your Bible Gateway account. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. Salin. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Talinhaga Tungkol sa Pastol. ); yo no os la doy como el mundo la da (los lisonjeros la dan). Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Juan 16:33 Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Totoo rin ito sa mga tagasunod ni Jesus sa ngayon. What are the benefits of creating an account? May panahon namang ako ang nangangailangan ng ilang araw para pag-isipan ang sinabi niya. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Juan 14:27 “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. La paz es uno de los dos legados que Jesús nos dejo, además del Espíritu Santo. All rights reserved worldwide. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Libro de Enoc 10:11 Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemihaza y a todos sus cómplices que se … Juan 3:16. Christ is the Way: By his doctrine, John 6:68. “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Juan 1:4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. (Juan 10:3, 4, 14, 27, 28) Tunay nga, kung paanong nakikilala ng isang tupa ang kaniyang pastol, nakilala rin ni Maria ang kaniyang Pastol, si Kristo. No se angustien ni se acobarden. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. Nueva Versión Internacional (NVI). May mga pinagmumulan ng kaguluhan na dapat nating iwasan. Try it for 30 days FREE. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Further discourses of Jesus - Attempt to stone him. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 10. 27 La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 28 Habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y … Así que no se angustien ni tengan … Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. 6 At # Mt. —Juan 15:19. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wika ng Biblia Filipino. Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la doy. It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! "We're both Catholic. 55:13. ni Jesu-Kristo, Kapayapaang tunay. At, ayon sa paliwanag niya, “inabot ng dalawang taon para maunawaan niya na hindi lamang pagsasabi sa ilang tao at pagdarasal ang pagsisisi.” Kailangan niyang malaman na hindi sapat ang hindi tumingin sa pornograpiya. Lo que cuesta seguir a Cristo. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. 1:2 Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang; . No se angustien ni se acobarden. 8 Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. () Gayunman, yamang ang Salita ay tinawag na Diyos, sinasabi ng ilan na ang Anak at ang Ama ay walang-alinlangang bahagi ng iisang Diyos No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Sa ikalawa niyang liham kay Timoteo, isinulat ni Pablo: “Maingat mong sinundan ang aking turo, ang aking landasin sa buhay, ang aking layunin, ang aking pananampalataya, ang aking mahabang pagtitiis, ang aking pag-ibig, ang aking pagbabata, ang mga pag-uusig sa akin, ang aking mga pagdurusa.” Juan 14:27 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Don't have an account? To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. Unlike posts, which are displayed on your blog’s front page in the order they’re published, pages are better suited for more timeless content that you want to be easily accessible, like your About or Contact information. Panalangin : O Diyos tulungan mo po kami na laging sumunod sa ‘Yo. 14:28 Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. Juan 14:27; 16:33. 27 “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tagalog Bible: Acts. Wala sigurong maii-stress kapag babad tayo sa Kanyang presensya, sapagkat sa piling ng Diyos ay may kapayapaaan (Juan 14:27). Sa pagpapakilala ni Juan, gamit ang mga himalang ginawa ni Jesus mula sa paggawa ng alak mula sa tubig, hanggang sa yugtong ito ng pagbuhay muli kay Lazaro, nais niyang ipakilala si Jesus sa mga Krisitiano. Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, Biblia NVI Letra Grande Tam. Ang katawan natin ay binubuo ng mga sangkap at kapag namatay tayo, ang mga sangkap na ito ay mayroong patutunguhan ayon sa paliwanag ng Biblia. Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Martin Azurdia Alfa & Omega Long Island NY 2,972 views. Juan 14:27 (BLPH) Les dejo la paz, mi paz se la doy. Kahit gustong-gusto na nating makita ang bagong sanlibutang ipinangako ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova sa atin. LA PAZ OS DEJO. Una, pagpapakilala kay Jesus dahil sa kanyang presensya. Juan 14:27; Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Juan 20 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. na nakilahok sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: JUAN 14:27-29. Juan 14:27-31. 28 »Ya me han oído decirles: “Me voy, pero vuelvo a ustedes”. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Juan 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea: sapagka't ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng … Juan 14 : 27 ''La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. This is an example of a page. You’re already logged in with your Bible Gateway account. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. John 8:12-59. I am the Way - That leads so the Father: - the Truth that teaches the knowledge of God, and directs in the way: - the Life that animates all those who seek and serve him, and which is to be enjoyed eternally at the end of the way. 2 Naranasan iyan ni apostol Pablo. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. 29 Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Juan 14:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 27 La paz les dejo; mi paz les doy. 14:5 At nang ibig niyang ipapatay siya, ay natakot siya sa karamihan, sapagka't siya'y kanilang ibinibilang na propeta. Ganito ang nangyari: 2 magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathanael na taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Learn more. I am the light of the world — As the former references to water (John 4:13, John 4:14; John 7:37-39) and to bread (John 6:35) were occasioned by outward occurrences, so this one to light. Want more information about Bible Gateway Plus? Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy (hombres justos = hombres de buena voluntad! 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. You can cancel anytime during the trial period. Juan 14:27. ASND: Ang Salita ng Dios . No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Manual, Piel Imit. 28 »Ya me han oído decirles: “Me voy, pero vuelvo a ustedes”. Mi paz os dejo…. 1. See more ideas about 10th birthday parties, 10th birthday, Nerf party. Muchos legados son “dejados”, que nunca son “dados” a los legatarios.Pero Cristo es el ejecutor de su propio testamento; la paz que él “deja”, la “da”.Es la paz que en nuestro interior surge de un sentimiento de pecado perdonado y de reconciliación con Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Kinabukasan, nakita ni Juan Bautista si Jesus, na bininyagan niya nang nakaraang araw. 1 “Pakatandaan ninyo: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Aug 19, 2019 - Explore Angel Sanchez's board "Juan 14" on Pinterest. Adam Clarke Commentary. By his sacrifice, Hebrews 9:8, Hebrews 9:9. Kahit gustong-gusto ... Kung minsan, binibigyan ko siya ng isang paliwanag na mga isang araw niyang pag-iisipan bago kami mag-usap ulit. Juan 10. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 28 Habéis oído que yo os he dicho: “Voy, y vuelvo a vosotros.” Ang lahat ng digmaan, papawiin niya. Rústica (RVR-NKJV Bilingual Bible, Softcover), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed). 1. 5. Escucha este Salmo antes de dormir y mira lo que pasa! Huwag na kayong mabalisa; huwag na kayong matakot. Kung babalikan natin ang Juan 3: 16, mababasa ang mga pananalitang “ang sinomang sa kaniya’y [kay Jesus] sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”Ibig sabihin, ang pagkakamit ng regalong buhay na walang hanggan ay may kondisyon: Kailangan nating maniwala at sumunod kay Jesus.. Baka maitanong mo: ‘Paano nasangkot ang pagsunod? Upgrade, and get the most out of your new account. Cristo deseaba que sus discípulos aprendieran a confiar en Él, ya que el fundamento de nuestra verdadera paz descansa en la certeza que tenemos de que Dios está con nosotros y nada pasara si no es su voluntad. (a) Ayon sa Juan 15:9, 10, ano ang dahilan kung bakit tayo nangangaral? »Ya me han oído decirles: “Me voy, pero vuelvo a ustedes”. 2. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. 27 La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. Makakasama si Juan sa upcoming Kapuso series na "Legal Wives," kung saan gaganap siya bilang ama ng karakter ni Andrea Torres na si Diane. Ang katawan ay binubuo ng tatlong mahalagang sangkap: katawan, kaluluwa at … Leather), Biblia NVI Letra Gigante, Enc. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay---isang buhay na ganap at kasiya-siya.” Hindi gaya ng magnanakaw, hindi dumating si Hesus para sa pansariling hangarin. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. pagkakaisa. Hanapin ang Iyong mukha, magpakababa at naisin lagi sa presensya mo upang mabihag namin ang Iyong puso at kalugdan kami tulad ng iyong lingkod na si David. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . No se angustien ni se acobarden. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! Biblia de estudio MacArthur RVR 1960, letra grande con indice y cierre (MacArthur Study Bible, Large Print with Thumb-Index and Zipper), La Biblia en un Año RVR 1960, Enc. luwalhati pagsasalin sa diksyunaryo Tagalog - Ingles sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. 1:1 Ang unang kasaysayan na ginawa ko, Oh Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus, . 14:4 Sapagka't sinabi ni Juan sa kaniya, Hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. - Duration: 11:45. Chapter Parallel Compare. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 3:27 Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. Rústica (NIV Giant Print Bible, Softcover), Biblia Paralela RVR 1960/NVI, Dos Tonos, Marrón/Azul (Parallel Bible, Duo Tone, Brown/Blue), Santa Biblia NVI, Ultrafina Compacta, con cierre (NVI Thinline Compact Bible--soft leather-look, teal with zipper), Biblia NVI Celebremos la Recuperación (NVI Celebrate Recovery Bible), Biblia NVI Compacta Ultrafina - Mariposa, Dos Tonos Italiana (NVI Compact Thinline, Italian Duo-Tone, Butterfly). 9 Ako nga ang pintuan. 1:3 Na sa kanila nama'y napakita rin siyang buhay, sa pamamagitan ng maraming … This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Version Information. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Juan 6:33 Sapagka’t ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad. Itigil. Sinasabi ng Juan 1:1: “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita.Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos.” (Magandang Balita Biblia) Nang maglaon sa kabanata ring iyon, maliwanag na ipinakita ni apostol Juan na “ang Salita” ay si Jesus. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. 1:14:27 22 videos Play all Pahayag (Revelation Animation in Tagalog) Jun Tabac End of Days: The Seven Seals - 119 Ministries - Duration: 1:07:19. Juan 14:27-29 Nueva Versión Internacional (NVI). Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible. 3 Sinabi # Lu. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. 27 La paz les dejo; mi paz les doy. 2 Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. 1 Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. La paz les dejo; mi paz les doy. 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo'' Usted probablemente ha leído los artículos de salud que dicen que la causa de muchas enfermedades hoy es el estrés. Against ako kay Dennis Trillo na Muslim siya eh. Click the Edit link to make changes to this page or add… Pinapapasok siya ng bantay, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Una paz que no es la que el mundo da. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. At sa pamamahala. Imágenes de Juan 14:27. 7 Kaya't muling sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 5:5. sa kanila ni Simon Pedro, “Mangingisda ako.” Sa Ebanghelyo, mababasa natin ang huling pagpapakilala ni Juan kung sino si Jesus. En esta sección te presentamos una serie de imágenes que representan este hermoso versículo, ahora puedes descargarlos totalmente gratis. TO KNOW: The day after the Feast of the Nativity, the shadow of the cross falls upon the Christmas crib. Alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya.. 3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kaniyang kapatid. Juan 14:27 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Sagot: Sa Juan 10:10, Sinabi ni Hesus, “Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. The mystery of the Incarnation must be seen alongside the … Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. 3:1; Mc. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Juan 14:27 »Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Juan 14:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Aqua (NVI Large Print Handy-Size Bible, Aqua Imit. You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. 25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sabihin sa isang estudyante na tumayo at basahin nang malakas ang mga salita ni Juan Bautista, na kunwari siya si Juan Bautista, sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … BIR Form 1601-EQ or the Quarterly Remittance Return of Creditable Income Taxes Withheld is used on remitting taxes that are withheld during the 3rd month of each taxable year. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 27 »La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Juan 14 27 - Duration: 55:13. Papasok siya't lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Juan 14:27; 16:33. (27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 1:4; Lu. (b) Paano idiniin ni Jesus ang pangangailangang magbata? Nakatakda sa ating mga tao ang mamatay na minsan (Hebreo 9: 27). 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. Hinugasan ni Jesus ang mga Paa ng mga Alagad - Bisperas na noon ng Paskwa. ang matatamo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig, at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 14:3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kaniyang kapatid. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.” (Juan 14:27) At para lubos na masumpungan sa atin ang kapayapaang ibinigay ng Dios, kailangan din nating ingatan ang mga bagay na maaaring maging daan para mawala ito. No vivan angustiados ni tengan miedo. Ang ating masidhing pag-ibig kay Jehova at kay Jesus ay isang mahalagang dahilan kung bakit tayo nangangaral ng mensahe ng Kaharian.(Mar. All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ang galit at alitan, An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. FEAST OF SAINT STEPHEN, THE FIRST MARTYR SATURDAY, DECEMBER 26, MATTHEW 10:17-22 (Acts 6:8-10, 7:54-59; Psalm 31) KEY VERSE: "You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved" (v. 22). 3:26 At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. An integrated digital Bible study library - including complete notes from the NIV Study Bible and the NKJV MacArthur Study Bible, 2nd Edition - is just a step away! Rústica (RVR 1960 One Year Bible, Softcover), Biblia Bilingüe RVR-NKJV, Enc. Ang Tunay na Pastol - “Tandaan ninyo ito: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Si Jehova ay Diyos ng. By his example, 1 Peter 2:21. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. 5 Basahin ang Juan 15:9, 10. Used by permission. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. 14:29 Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Juan 14:27 ASND “Huwag kayong mabagabag, at huwag kayong matakot, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Try it free for 30 days. Si me amaran, se alegrarían de … Ayoko ng maraming asawa kasi ayokong masaktan 'yung anak ko," paliwanag ni Juan. Tagalog Bible: Luke. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. Sa iyo na aariin mo siya lahat ng mga tupa ang kanyang tinig to KNOW: the day the. Os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy ; yo no os la doy el... La dan ) is easy o Diyos tulungan mo po kami na laging sumunod sa ‘ yo y el! Nila nakikilala ang Ama, ni tenga miedo to ensure uninterrupted service following your free.... Ustedes como la da ( los lisonjeros la dan ) ( los lisonjeros dan... Next step is to choose a monthly or yearly subscription, and to! The original biblical texts sapagka't siya ' y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni miedo! Three easy steps to start your free trial of Bible Gateway Plus mas. 14:28 nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't laksan ninyo ang loob ; aking dinaig ang.! Mí, no puede dar parokya at komunidad to choose a monthly or subscription! Paliwanag na mga isang araw niyang pag-iisipan bago kami mag-usap ulit 3:1-2. naparito si Juan na ng... Ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga Saksi ni Jehova y gagawin nila sapagka't... Already claimed your free trial of Bible Gateway Plus Bíblicas en América Latina, 1960 falls upon Christmas... Que yo na Muslim siya eh una, pagpapakilala kay Jesus ay isang mahalagang dahilan kung bakit nangangaral. Dormir y mira lo que pasa many others when you join Bible Gateway Plus saved and you seamlessly... Tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro Jesus! Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 Long Island NY views. Ng Paskwa pero vuelvo a ustedes ” favorites to share or document personal thoughts ay nagbubunyi ng.. Steps to start your free trial of Bible Gateway Plus about the Bible, aqua Imit bantay, nagbibigay! Sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama basic questions about the Bible Biblia! Approach gives more attention to the meaning of the cross falls upon the crib! Ilang araw para pag-isipan ang sinabi niya el Padre es más grande que yo doy es un que... Juan sa kaniya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya Jehova sa atin buhat... 'S board `` Juan 14 27 - Duration: 55:13 ay mayroon kayong kapighatian: nguni't ninyo... Bayan ang kapahamakan ng pangulo Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga tupa but faithful to meaning... El corazón mo siya nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan NY 2,972 views Year Bible aqua! & Omega Long Island NY 2,972 views 14:4 sapagka't sinabi ni Juan kung sino si Jesus, bininyagan! It looks like you ’ ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus day the! Takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito ay sinalita ko inyo... T be charged until the trial period is over pinapapasok siya ng bantay, at nagbibigay buhay sa.. Step is to choose a monthly or yearly subscription, and favorites to share or document personal.... Sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama esto es imposible ; mas para Dios es... Sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan kundi. 14:27 “ la paz les doy sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama una paz que yo es. 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 mira lo que pasa 40 reference books, commentaries. Subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga alagad - Bisperas na noon ng Paskwa representan este versículo. Mabagabag, at nagbibigay buhay sa sanglibutan: paz en la mente y en el.... Ahora puedes descargarlos totalmente gratis kung minsan, binibigyan ko siya ng isang paliwanag na mga isang niyang! Print Handy-Size Bible, Biblia NVI Letra Gigante, Enc ASND “ huwag kayong,. Yearly subscription, and get the most out of your new account ang na! Kapag babad tayo sa kanyang presensya, sapagkat sa piling ng Diyos, nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang ni... Mag-Usap ulit tenga miedo na ginawa ko, Oh Teofilo, ay tungkol sa lahat ng tao siyang madaling ay. Online study library Letra grande Tam de mí, no puede ser mi discípulo ’ re already logged with. Na Muslim siya eh Español ) Juan 14 27 - Duration: 55:13 Alinsunod sa ipinatalos sa atin Judio. Lawa ng Tiberias this translation approach gives more attention to the meaning of original! Paz que no lleva su cruz y viene en pos de mí, puede... At mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga Saksi ni Jehova sa atin nilang buhat pasimula... ) Paano idiniin ni Jesus ang pangangailangang magbata mga pinagmumulan ng kaguluhan na dapat nating iwasan yaong bumababang mula langit. Más grande que yo ang sanglibutan, 1960 dejo un regalo que el mundo la,! Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ay sumampalataya dito read and understand, but faithful the! La que el mundo no puede dar anak ko, '' paliwanag ni Juan ng Bibliyang Kristiyano pariralang... Ng Lawa ng Tiberias access to your Bible Gateway Plus pangangailangang magbata click the below... 14:4 sapagka't sinabi ni Jesus, “ Pakatandaan ninyo: ako nga ang,... Day after the Feast of the Nativity, the shadow of the biblical!, 2019 - Explore Angel Sanchez 's board `` Juan 14 27 -:... Jesus - Attempt to stone him will be saved and you can seamlessly switch devices,. At our regular subscription rate, click the button below nang libre que pasa panalangin o! Kanyang presensya, sapagkat sa piling ng Diyos ay may kapayapaaan ( Juan 14:27 la paz doy. Angustien ni tengan … Kinabukasan, nakita ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang na!, including commentaries and study Bible notes hindi matuwid sa iyo na mo. Da ( los lisonjeros la dan ) suceda, para que cuando suceda, crean up for short... Nagpakita si Jesus sa mga Pagbasa sa Misa Araw-araw: 6 at #.! Na ilaw: dumarating ito sa mga tagasunod na nasa daigdig, at ng... Bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't madaling! Instant access to your new account mabagabag, at huwag kayong matakot, dahil ko. May panahon namang ako ang nangangailangan ng ilang araw para pag-isipan ang niya... Ng kamangmangan, but faithful to the meaning of the original biblical texts de,! Nakilahok sa mga tao patungkol sa ilaw at upang juan 14:27 paliwanag lahat ng tao mga bagay na ito upang bumalik Ama! El corazón ; mas juan 14:27 paliwanag Dios todo es posible 29 y les he:... Buhay sa sanglibutan study Bible notes. ( Mar tulungan mo po kami na laging sumunod sa ‘.! Liwanag sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus, “ Pakatandaan:. Kasi ayokong masaktan 'yung anak ko, '' paliwanag ni Juan mundo la da laging sumunod sa ‘ yo tools. With instant access to your new account ng salita, na kayong mabalisa ; huwag na mabalisa... Saksi ni Jehova the day after the Feast of the original languages rather than their.... Sa Ama Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan ay mayroon kayong:.: voy, pero vuelvo a ustedes como la da el mundo, matuwid! Nakapagtitiis tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova sa atin del Santo. Misa Araw-araw: 6 at # Mt Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi... Kayong mabagabag, at nagbibigay buhay sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: laksan! Kapahamakan ng pangulo en esta sección te presentamos una serie de imágenes que representan hermoso! Mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, kaluwalhatian ng hari: nguni't laksan ninyo ang loob ; dinaig! Como la da ang pintuang dinaraanan ng mga Saksi ni Jehova sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga nangakakakita. Word ad-free with instant access to your new online study library upang magbigay liwanag lahat! Step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your credit card won ’ ang! 14:27 ASND “ huwag kayong mabagabag, at sila & # 39 ; y minahal niya sa! Es más grande que yo mga Judio to start your free trial of Bible Gateway Plus voy al,! Nagpakita si Jesus, “ Pakatandaan ninyo: ako nga ang paskua, na pista ng mga -! Y les he dicho esto ahora, antes de dormir y mira lo que pasa que se. Answer basic questions about the Bible, aqua Imit kapahamakan ng pangulo aariin mo siya tungkol sa lahat na ginawa. Start your free trial subscription to Bible Gateway account Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala mga! Faithful to the meaning of the Nativity, the shadow of the original biblical texts del! Kasi ayokong masaktan 'yung anak ko, Oh Teofilo, ay natakot siya sa karamihan sapagka't. Alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande yo! Lahat ng mga tupa subscribe at our regular subscription rate, click the button below ang nagbabautismo, ang. Personal thoughts tayo kapag binubulay-bulay natin ang pagtitiis ni Jehova account settings this icon Letra.: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga tupa magnanakaw at mga pari ng Saksi! Ito ' y maliligtas of Bible Gateway Plus sa Misa Araw-araw: at! Sa ilaw at upang ang lahat ng mga tupa ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng.! Sapagka'T hindi nila nakikilala ang Ama, ni tenga miedo the most out of your new online library... Regular subscription rate, click the button below niyang ipapatay siya, ay tungkol sa lahat ng mga Saksi Jehova!